COOKIE EN PRIVACYBELEID

Fitch Data acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Fitch Data zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Fitch Data verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Fitch Data zoals bij: 

De persoonsgegevens die u aan Fitch Data verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en voor het overige zoals beschreven in dit privacybeleid. In het kader van de uitvoering van een tussen u en Fitch Data gesloten overeenkomst, of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst, kunnen de door u opgegeven persoonsgegevens worden gedeeld met derden die daarbij door Fitch Data worden betrokken, zoals salespartners van Fitch Data of door Fitch Data ingeschakelde derde partijen voor het verlenen van de tussen u en Fitch Data overeengekomen diensten. Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en Fitch Data gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst. 

Daarnaast verwerkt Fitch Data persoonsgegevens op de zogenoemde rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”. Zo verwerkt Fitch Data ook persoonsgegevens die niet van de betrokkene zelf afkomstig zijn. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer een opdrachtgever van Fitch Data persoonsgegevens van zijn werknemers, zoals e-mailadressen en telefoonnummers aan Fitch Data verstrekt, welke werknemers bij de uitvoering van de overeengekomen diensten worden betrokken. Vorenstaande verwerking van persoonsgegevens geschiedt uitsluitend indien en voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst met de betreffende opdrachtgever van Fitch Data noodzakelijk is. 

Onder gerechtvaardigde belangen worden verder ook begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Fitch Data of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Fitch Data , om de website en e-mailvoorzieningen van Fitch Data te kunnen exploiteren, de exploitant van door Fitch Data gebruikte cloud-software voor de opslag van data, de exploitant van de door Fitch Data gebruikte chatsoftware om de betreffende berichtenfunctie mogelijk te maken en het delen van uw persoonsgegevens met een boekhoud-/administratiekantoor om de administratie en boekhouding van Fitch Data te kunnen verzorgen. Ook werkt Fitch Data samen met een externe webbeheerder en een extern marketingbureau die, voor zover noodzakelijk of onontkoombaar, toegang zou kunnen verkrijgen tot de middels het contactformulier op de website door u opgegeven persoonsgegevens. 

Tot slot betreft een gerechtvaardigd belang het verrichten van intern onderzoek door Fitch Data om zijn marketing- en salesstrategie en/of dienstverlening te verbeteren en/of zijn doelgroepen beter in kaart in brengen. In dit kader zijn de genereerde resultaten uit een dergelijk onderzoek niet te herleiden naar u als persoon en bevatten de onderzoeksresultaten dan ook niet uw persoonsgegevens. 

Fitch Data slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Fitch Data verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener of samenwerkingspartner van Fitch Data daar gevestigd is, welke samenwerking nodig is ter uitvoering van de dienstverlening waarbij u bent betrokken. Wanneer sprake is van verstrekking van persoonsgegevens aan partijen buiten de EER, draagt Fitch Data er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Fitch Data zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. 

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Fitch Data hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Fitch Data persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Fitch Data zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Fitch Data vallen, evenals door Fitch Data ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Fitch Data de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Fitch Data de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Fitch Data, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. 

  

Cookies die Fitch Data gebruikt 
Fitch Data gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Middels analytische cookies verzamelt Fitch Data gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt Fitch Data gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkersovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. 

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut. 

  

Uw rechten 
U heeft het recht om Fitch Data te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Fitch Data een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Fitch Data verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar. 

  

Bewaren van persoonsgegevens 
Persoonsgegevens worden door Fitch Data slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Fitch Data legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 

  

COOKIEVERKLARING 

1. Het gebruik van cookies 

test-fitchpeople.u-digital.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken. 

  

2. Toestemming voor het gebruik van cookies 

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner. 

  

3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen 

Wij gebruiken de volgende type cookies: 

– Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt. 

– Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden: 
het aantal unieke bezoekers 
hoe vaak gebruikers de site bezoeken 
welke pagina’s gebruikers bekijken 
hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken 
bij welke pagina bezoekers de site verlaten 

– Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals: 
welke pagina’s je hebt bekeken 
hoe lang je op een bepaalde pagina bent gebleven 
bij welke pagina je de site hebt verlaten 

– Eigen Tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst. 

– Tracking cookies van anderen: hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst. 

– Social media related cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen. 
– Site improvement cookies: hiermee kunnen we verschillende versies van een webpagina testen om te kijken welke pagina het beste wordt bezocht. 

  

4. Je rechten met betrekking tot je gegevens 

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@test-fitchpeople.u-digital.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. 

  

5. Cookies blokkeren en verwijderen 

Je kunt cookies te allen tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website. 

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu. 

Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald. 

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan. 

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835 
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL 

  

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies 

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. 

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op test-fitchpeople.u-digital.nl wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen. Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@test-fitchpeople.u-digital.nl. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben. 

  

7. Slotopmerkingen 

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. 

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@test-fitchpeople.u-digital.nl of telefoonnummer +31 (0) 30 200 3874 

02 januari 2019